Google+

Algemene Voorwaarden

Notarispraktijk Mr. J.L. Mulder B.V.

1.    Het kantoor

Het kantoor van notaris Mr. J.L. Mulder, gevestigd te Haarlem, heeft als rechtsvorm de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (hierna te noemen: het kantoor). De vennootschap wordt bestuurd door natuurlijke en/of rechtspersonen (praktijkvennootschappen).

2.    Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten die derden als opdrachtgever (hierna te noemen: de opdrachtgever) verstrekken aan het kantoor en zijn mede gemaakt ten behoeve van de afzonderlijke leden van het kantoor, dan wel hun bestuurders/vennoten, de notaris, zijn waarnemer, de kandidaat-notaris(sen), de overige werknemers van het kantoor en al de overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn. Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

3.    Opdracht

De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en het kantoor, de afzonderlijke leden van het kantoor, dan wel hun bestuurders/vennoten of de werknemers van het kantoor, is een overeenkomst van opdracht. Alle opdrachten worden slechts met uitsluiting van de artikelen 7:404, 7:407 lid 2, 7:409 en 7:422 lid 1 onder b van het Burgerlijk Wetboek, ongeacht of de opdracht is verleend met het oog op een bepaalde persoon, aanvaard en uitgevoerd door het kantoor. De vennoten, hun bestuurders, alsmede degenen die voor het kantoor werkzaam zijn, zijn niet persoonlijk gebonden of aansprakelijk. De uitvoering van opdrachten geschiedt uitsluitend ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de opdrachten en de uitvoering daarvan geen rechten ontlenen.

4.    Inschakelen derden

Bij het inschakelen van derden zal door het kantoor – zoveel als nodig is – overleg worden gevoerd met de opdrachtgever. Het kantoor is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van aldus ingeschakelde derden. Het kantoor is gerechtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van door haar ingeschakelde derden mede namens haar opdrachtgevers te aanvaarden.

5.    Terbeschikkingstelling van informatie door de opdrachtgever

De opdrachtgever is gehouden alle gegevens en bescheiden, welke het kantoor naar haar oordeel nodig heeft voor het uitvoeren van de verleende opdracht, tijdig en in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking te stellen. De uit de vertraging in de uitvoering van de opdracht voortvloeiende extra kosten en extra honorarium, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verlangde gegevens en bescheiden, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De opdrachtgever staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan het kantoor ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, voor zover uit de aard van de opdracht niet anders voortvloeit.
 
6.    Aansprakelijkheid

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de notaris gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt uitbetaald, met inbegrip van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van de notaris komt. Inzage in de polis kan desgevraagd door de opdrachtgever worden verkregen op het kantoor. Iedere aansprakelijkheid voor indirecte casu quo gevolgschade is uitgesloten. De notaris is lid van de Koninklijke Notariele Beroepsorganisatie (hierna te noemen: de KNB) en voldoet aan de door de KNB voorgeschreven verzekeringsplicht.

Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt tevens voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor fouten van door het kantoor ingeschakelde derden of voor het niet deugdelijk functioneren van de door het kantoor bij de uitvoering van de opdracht gebruikte apparatuur, software, gegevensbestanden, registers of andere zaken, generlei uitgezonderd.

Voormelde aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval het kantoor aansprakelijk is voor het ten onrechte weigeren van haar dienst.

7.    Declaraties / betalingen

Het kantoor is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van het (voorschot op het) overeengekomen honorarium, vermeerderd met verschotten (belast dan wel onbelast), kantoorkosten en omzetbelasting te verlangen, hetzij bij aanvaarding van de opdracht, hetzij tijdens de uitvoering van de opdracht, hetzij na uitvoering van de opdracht.

Indien sprake is van voortdurende opdrachten, zoals het afwikkelen van een nalatenschap, is het kantoor bevoegd op maand- of kwartaalbasis achteraf te declareren ter zake van de verrichte werkzaamheden en/of gemaakte kosten.

Indien sprake is van een voorschot, wordt dit verrekend met de laatste declaratie uit hoofde van de opdracht. Na afloop van de opdracht wordt de opdrachtgever geacht de juistheid van de declaratie te hebben aanvaard, tenzij de opdrachtgever voordien schriftelijk bezwaar heeft gemaakt.

Indien voor werkzaamheden offertes zijn afgegeven, heeft het kantoor het recht voor extra werkzaamheden die niet bekend waren op het moment van het geven van de opdracht, op basis van gemaakte uren te declareren. Dit kan ook indien vertragingen ontstaan in de aanlevering van stukken en gegevens door opdrachtgever of derden. Het kantoor zal dit tijdig aan opdrachtgever melden.

Betalingen van declaraties die betrekking hebben op levering, verdeling of verhypothekeren van registergoederen dienen voor ondertekening van de akte(n) zichtbaar te zijn bijgeschreven op een kwaliteitsrekening van het kantoor. Indien bedoelde bedragen op het moment van ondertekening niet zichtbaar zijn bijgeschreven, dient de ondertekening van de akte te worden uitgesteld en komen de extra kosten van het uitstel voor rekening van de nalatige partij bij de akte. Overige betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen of anders vermeld. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente gelijk aan de wettelijke rente verschuldigd. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op die invordering voor rekening van de opdrachtgever.

Over gelden die aan het kantoor zijn toevertrouwd wordt over de periode dat daarover door het kantoor rente wordt ontvangen, aan degene te wiens behoeve de gelden worden bewaard een rente vergoed onder afrek van de kosten van beheer en alleen indien die periode langer dan vijf dagen beslaat.
 
8.    Uitbreiding bedingen

Alle bedingen van deze Algemene Voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de bestuurder(s) van de praktijkvennootschap(pen) en van de notaris, de kandidaat-notaris(sen) en de overige personen die bij, voor of namens het kantoor werkzaam zijn.
 
9.    Toepasselijk recht, bevoegde rechter

Op de rechtsverhouding tussen het kantoor en de opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter.